2 duan program

SECOND GRADE - 2 DUAN

MODULE 2.1

JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Chengbao zhuang (yaofa) – expanding-embracing (rocking) 

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Gougua zhuang (qian hou mo jin) – hooking-pulling (forward-backward force) 
Gougua zhuang (zuo you mo jin) – hooking-pulling (opening-closing force) 
Gougua zhuang (shang xia mo jin) – hooking-pulling (upward-downward force) 

 Gougua zhuang (daluan chengxu mo jin) – hooking-pulling (changing directions) 
Gougua zhuang (duomianli mo jin) – hooking-pulling (many directions) 

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

Zonghe shili – mixed shi li 

FALI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Hou xia fali – backward-downward fa li 
Tou fali – hitting with head
Jian fali – hitting with shoulder

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Hou xia fali – backward-downward fa li 
Tou fali – hitting with head 

Jian fali – hitting with shoulder 


SHIZHAN BUFA (COMBAT STEPS)

 

Qian hou zoubu - forward and backward steps

Da bu - big steps

Bianbu - changing steps

Huanraobu - circular step

Heng zou shou zhuang - moving to the side and attacking on straight line

Zonghe bufa - mixed steps

 

DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)

Xia ya fali – pressing down


SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Gougua fali – hooking-pulling – countering with pushing
Gougua fa li – hooking-pulling - countering with pressing a ball
Gougua fa li – hooking-pulling - countering with whirling
Gougua fa li – hooking-pulling - countering with rocking

Gougua fali – hooking-pulling – reaction training

 

SHI SHENG (SOUND TRAINING)

 

Yi, Yao - yi and yao sounds


MODULE 2.2

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Pingbao zhuang (qian hou mo jin) – flat embracing (forward-backward force) 
Pingbao zhuang (zuo you mo jin) – flat embracing (opening-closing force) 
Pingbao zhuang (shang xia mo jin) – flat embracing (upward-downward force) 

 Pingbao zhuang (daluan chengxu mo jin) – flat embracing (changing directions) 
Pingbao zhuang (liumianli tongshi mo jin) – flat embracing (many directions) 

ZOUBU SHILI – SLOW MOVEMENT EXCERCISES WITH STEPS

Zonghe shili – mixed shi li

FALI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Xi fali – hitting with knee
Zhou fali – hitting with elbow

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Xi fali – hitting with knee

Zhou fali – hitting with elbow

DA SHOUBA (HITTING PADS)

Zhiquan – straight punch 
Zuo you zhiquan – left and righ straight punches
Lianxu san zhiquan – three straight punches
Zuanquan – upward drilling punch
Zuo you zuanquan – left and right upward drilling punches
Lianxu san zuanquan – three upward drilling punches

ZOUBU DA SHOUBA (HITTING PADS WITH STEPS)

Zhiquan – straight punch with step
Zou yi bu san zhiquan – three straight punches with one step
Zuo you zhiquan – left and right straight punches with steps
Zou san bu san zhiquan – three straight punches with three steps 
Zuanquan – upward drilling punch with step
Zuo you zuanquan – left and right upward drilling punches with steps 
Zou yi bu san zuanquan – three upward drilling punches with one step
Zou san bu san zuanquan – three upward drilling punches with three steps

 

DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)


Cemian fali – side fa li

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Fu’an qiu – pressing a ball – countering with pushing
Fu'an qiu – pressing a ball – countering with hooking-pulling
Fu'an qiu – pressing a ball – countering with rocking

Fu'an qiu – pressing a ball – reaction training

 

SHI SHENG (SOUND TRAINING)

Yi, yao tong sheng – yi and yao sounds together 

 

MODULE 2.3

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Chengtuo zhuang (qian hou mo jin) – expanding-lifting (forward-backward force) 
Chengtuo zhuang (zuo you mo jin) – expanding-lifting (opening-closing force)
Chengtuo zhuang (shang xia mo jin) – expanding-lifting (upward-downward force) 

 Chengtuo zhuang (daluan chengxu mo jin) – expanding-lifting (changing directions) 
Chengtuo zhuang (liumianli tongshi mo jin) – expanding-lifting (many directions) 

FALI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Kua fali- hitting with hip 
Ceti – side kick 

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Kua fali - hitting with hip
Zoubu ceti – side kick

DA SHOUBA (HITTING PADS)

 
Hengquan – horizontal punch
Zuo you hengquan – left and righ horizontal punches
Lianxu san hengquan – three horizontal punches
Zaiquan – downward punch
Zuo you zaiquan – left and righ downward punches
Lianxu san zaiquan – three downward punches

ZOUBU DA SHOUBA (HITTING PADS WITH STEPS)

Hengquan – horizontal punch with step
Zou you hengquan – left and right horizontal punches with steps
Zou yi bu san hengquan – three horizontal punches with one step
Zou san bu san hengquan – three horizontal punches with three steps
Zaiquan – downward punch with step
Zuo you zaiquan – left and right downward punches with steps 
Zou yiu bu san zaiquan – three downward punches with one step
Zou san bu san zaiquan – three downward punches with three steps


SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)


Fengua fali – separating-pulling – countering with pushing
Fengua separating-pulling – countering with separating-pulling
Fenguaseparating-pulling – countering with rocking

Fengua separating-pulling – reaction training

Shuang tui shou zhang fa li - hitting with palms in double pushing hands


 

SHI SHENG (SOUND TRAINING)

Yi, yao wu sheng – soundless yi and yao 

MODULE 2.4

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Fuhu zhuang (qian hou mo jin) – taming the tiger (forward-backward)
Fuhu zhuang (zuo you mo jin) – taming the tiger (opening-closing)
Fuhu zhuang (shang xia mo jin) – taming the tiger (upward-downward)

Fuhu zhuang (daluan chengxu mo jin) – taming the tiger (changing directions) 
Fuhu zhuang (liumianli tongshi mo jin) – taming the tiger (many directions) 


ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Huanraobu ceti – side kick with circular step

 

DA SHADAI (HITTING BAG)

Zhiquan (+palm) – straight punch
Zuo you zhi quan – left and right straight punches
Lianxu san zhiquan – three straight punches
Zuanquan – upward drilling punch 
Zuo you zuanquan – left and right upward drilling punches
Lianxu san zuanquan – three upward drilling punches 
 
ZOUBU DA SHADAI (HITTING BAG WITH STEPS)

Zhiquan (+palm) – straight punch with step
Zuo you zhiquan – left and right straight punches with steps
Zou yi bu san zhiquan – three straight punches with one step
Zou san bu san zhiquan – three straight punches with three steps 
Zuanquan – upward drilling punch with step
Zuo you zuanquan – left and righ upward drilling punches with steps 
Zou yi bu san zuanquan – three upward drilling punches with one step
Zou san bu san zuanquan – three upward drilling punches with three steps

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Xuanfa fa li - whirling – countering with pushing 
Xuanfa – whirling – countering with hooking-pulling
Xuanfa – whirling – countering with rocking

Xuanfa – whirling – reaction training

 

YANJING DE XUNLIAN (EYES TRAINING)

Zuo, you zhuandong – rotating

MODULE 2.5

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Xiang long zhuang (qian hou mo jin) – landing dragon (forward-backward)
Xiang long (zuo you mo jin) – landing dragon (opening-closing)
Xiang long (shang xia mo jin) – landing dragon (upward-downward)

Xiang long (daluan chengxu mo jin) – landing dragon (changing directions)
Xiang long (liumianli tongshi mo jin) landing dragon (many directions) 


DA SHADAI (HITTING BAG)

 

Hengquan – horizontal punch 
Zuo you hengquan – left and righ horizontal punches
Lianxu san hengquan – three horizontal punches
Zaiquan – downward punch
Zuoyou zaiquan – left and righ downward punches
Lianxu san zaiquan – three downward punches


ZOUBU DA SHADAI (HITTING BAG WITH STEPS)

 

Hengquan – horizontal punch with step
Zuo you hengquan – left and right horizontal punches with steps 
Zou yi bu san hengquan – three horizontal punches with one step
Zou san bu san hengquan – three horizontal punches with three steps
Zaiquan – downward punch with step
Zuo you zaiquan – left and right downward punches with steps
Zou yi bu san zaiquan – three downward punches with one step
Zou san bu san zaiquan – three downward punches with three steps


DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)

Xia ya fali – pressing down – countering

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

 

Gougua - hooking-pulling + hitting with palm
Fengua + shoubei ji - separating-pulling + hitting with back of palm

Free pushing hands without steps

SAN SHOU FUZHU XUNLIAN (EXERCISES INTRODUCING TO FREE FIGHTING)

Shuangren jiaofa xunlian – kicking practice with partner

 

YANJING DE XUNLIAN (EYES TRAINING)

Shou yu fang – pulling and pushing


MODULE 2.6

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Duli zhuang (qian hou mo jin) – one legged posture (forward-backward) 
Duli zhuang (zuo you mo jin) – one legged posture (opening-closing) 
Duli zhuang (shang xia mo jin) – one legged posture (upward-downward) 
Duli zhuang (daluan chengxu mo jin) – one legged posture (changing directions)
Duli zhuang (liumianli tongshi mo jin) – one legged posture (many directions) 

DA SHADAI (HITTING BAG)

 

Tou zhuang shadai – hitting with head 
Jian zhuang shadai – hiting with shoulder 

Zhou ji shadai – hitting with elbow

Kua zhuang shadai – hitting with hip

Xi zhuang shadai – hitting with knee 
Ti shadai – kicking

ZOUBU DA SHADAI (HITTING BAG WITH STEPS)

 

Tou zhuang shadai – hitting with head 
Jian zhuang shadai – hiting with shoulder 

Zhou ji shadai – hitting with elbow

Kua zhuang shadai – hitting with hip
Xi zhuang shadai – hitting with knee 
Ti shadai – kicking


DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)

Cemian fali – side fa li – countering

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Fengua shou bei ji – separating-pulling and hitting with back of palm – countering
Gougua zhang fa li - hooking-pulling and hitting with palm - countering
Free pushing hands with steps

 

YANJING DE XUNLIAN (EYES TRAINING)

Paida – patting

Render time: 0.01 seconds
989,333 unique visits