1 duan program
Posted by Andrzej Kalisz on October 18 2013 00:25:35

FIRST GRADE - 1 DUAN

MODULE 1.1

JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Chengbao zhuang – expanding-embracing posture
Tuobao zhuang – lifting-embracing posture
Xiuxi zhuang – resting posture

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Hunyuan zhuang (qian hou mo jin) – universal combat posture (forward-backward force) 

PINGBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH FEET SHOULDER WIDHT APART)

Kaihe shili – opening-closing
Pingtui shili – level-pushing 
Boshui shili – moving water 

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

Kaihe shili – opening-closing 
Pingtui shili – level-pushing 
Boshui shili – moving water 

MOCA BU (BASIC STEPS)

Dingbu mocabu – fixed position steps
Zoubu mocabu – forward and backward steps 

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Xiang qian fali – forward fa li

 

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Zoubu xiangqian fali – forward fa li with steps


DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)

Dan tui shou huanrao – single hand circles

Dan tui shou qian hou zou bu – single hand circles with forward and backward steps

 

FUZHU LIANXI (SUPPLEMENTARY EXERCISES)


Shuai shou fangsongfa – swaying arms relaxing method

MODULE 1.2

JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Fu’an zhuang – pressing down posture
Zuoshi caimian tuobao zhuang – lifting-embracing and stepping on cotton sitting posture
Zuoshi goutiao chengbao zhuang – expanding-embracing and hooking feet sitting posture

Woshi chengbao zhuang – expanding-embracing lying posture
Woshi fu’an zhuang – pressing down lying posture

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Hunyuan zhuang (zuo you mo jin) – universal combat posture (opening-closing force) 

ZOUBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Kaihe shili – opening-closing
Pingtui shili – level pushing
Boshui shili – moving water 

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Dan zhiquan – straight punch (+ palm hiting)

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Zoubu dan zhiquan – straight punch with step (+ palm hitting)

DAN TUI SHOU (SINGLE PUSHING HANDS)

Dan tui shou huanraobu – single pushing hands with circular step 

 

MODULE 1.3


JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Fubao zhuang – pressing a ball posture

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Hunyuan zhuang (shang xia mo jin) – universal combat posture (upward-downward force) 

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

Gougua shili – hooking-pulling 
Fu’an qiu shi li – pressing  ball 
Zhengpi shili – vertical splitting 


ZOUBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Gougua shili – hooking-pulling 
Fu’an qiu shi li – pressing a ball 

Zhengpi shili – vertical splitting 

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Gougua fali – hooking-pulling 
Fu’an qiu fali – pressing a ball 
Zhengpi fali – vertical splitting

Zuo you zhiquan  – left and right straigth punches (+palm hitting)
Lianxu san zhiquan  – three straight punches (+ palm hitting)


ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Gougua fali – hooking-pulling 
Fu’an qiu fali – pressing a ball 
Zhengpi fali – vertical splitting 

Zou yi bu san zhiquan – three straight punches with one step (+ palm hitting)

Zoubu zuo you zhiquan – left and right straight punches with steps (+ palm hitting)
Zou san bu san zhiquan – three straight punches with three steps (+ palm hitting)

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Shuang tui shou huanrao – double circles
Shuang tui shou gougua fali – hooking-pulling 
Shuang tui shou fu’an qiu – pressing a ball 

 

MODULE 1.4


JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Ticha zhuang – lifting up - sticking fingers into the ground posture 

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Hunyuan zhuang (daluan chengxu mo jin) – universal combat posture (changing directions) 

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

Fengua shili – separating-pulling
Cepi shili – side splitting

Huanrao cepi shili – circling and splitting

ZOUBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Fengua shili – separating-pulling 
Cepi shili – side splitting

Huanrao cepi shili – circling and splitting

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Fengua fali – separating-pulling 
Cepi fali – side splitting 
Huanrao cepi fali – circling and splitting 

Dan zuanquan – single upward drilling punch 
Zuo you zuanquan – left and right upward drilling punches 
Lianxu san zuanquan – three upward punches


ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Fengua fali – separating-pulling
Cepi fali – side splitting 

Huanrao cepi fali – circling and splitting  

Zuanquan – upward drilling punch with step 
Zuo you zuanquan – left and right upward drilling punches with steps 
Zou yi bu san zuanquan – three upward drilling punches with one step
Zou san bu san zuanquan – three upward drilling punches with three steps

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Shuang tui shou qian hou zoubu– double pushing hands with forward and backward steps
Shuang tui shou fengua fali – separating and pulling

 

MODULE 1.5 


JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Tuituo zhuang – pushing-lifting posture

JIJI ZHUANG (COMBAT POSTURES)

Hunyuan zhuang (duomianli mo jin) – universal combat posture (many directions) 

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

Xuanfa shili – whirling

Yaofa shili – rocking 

ZOUBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Xuanfa shili – whirling 

Yaofa shili – rocking 

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)


Xuanfa fali – whirling
Hengquan – horizontal punch 
Zuo you hengquan – left and right horizontal punches
Lianxu san hengquan – three horizontal punches 

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)


Xuanfa fali – whirling
Zoubu dan hengquan – horizontal punch with step
Zuo you hengquan – left and right horizontal punches with steps

Zou yi bu san hengquan – three horizontal punches with one step
Zou san bu san hengquan – three horizontal punches with three steps

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Shuang tui shou huanrao – double pushing hands with changing palms

Xuanfa fa li - whirling

 

MODULE 1.6


JIANSHEN ZHUANG (HEALTH POSTURES)

Banfushi chengbao zhuang – half supported expanding-embracing posture

DINGBABU SHI LI (SLOW MOVEMENT EXERCISES IN T-V POSITION)

 

Shen gui chu shui – divine turtle emerging from water

ZOUBU SHILI (SLOW MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Shen gui chu shui – divine turtle emerging from water 

FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES)

Dan zaiquan – downward punch 
Zuo you zaiquan fali – left and right downward punches
Lianxu san zaiquan fali – three downward punches
Dian jiao fali – forward pointing kick

ZOUBU FA LI (EXPLOSIVE MOVEMENT EXERCISES WITH STEPS)

Dan zaiquan – downward punch with step
Zou yi bu san zaiquan – three downward punches with one step
Zuo you zaiquan – left and right downward punches with steps
Zou san bu san zaiquan – three downward punches with three steps
Dian jiao fali – forward pointing kick

SHUANG TUI SHOU (DOUBLE PUSHING HANDS)

Zoubu shuang tui shou – double pushing hands with changing palms and free steps